header diensten hulpverlening deviaa

Algemene voorwaarden

Paragraaf 1 - Trainingen en Cursussen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, trainingen, cursussen en dergelijke van Deviaa, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Deviaa behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden vooraf aan nieuwe offertes, aanbiedingen, trainingen of cursussen te wijzigen of aan te vullen en zal dit te allen tijde uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden in dit document.
 3. Een inschrijving bedoeld als bij artikel 2, lid 1, betekend te allen tijde een volledige acceptatie van alle algemene voorwaarden, inclusief de offerte.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden van inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt te allen tijde met een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.
 2. Deviaa bevestigt de inschrijving mits deze is gedaan zoals beschreven bij lid 1 en deze bevestiging geeft de onderlinge overeenkomst weer. Afwijkingen daarvan zonder overleg met Deviaa zijn niet rechtsgeldig.
 3. Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling.
 4. Deviaa behoudt zich het recht voor:
  1. Bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen
  2. Bij te weinig inschrijvingen een training af te gelasten
  3. Aanmeldingen niet te accepteren wanneer de training voor betreffende deelnemers niet als ‘geschikt’ wordt verondersteld door Deviaa.

In de bij 3 vermelde gevallen komt de aanmelding te vervallen. In overleg met de deelnemer wordt een alternatief gezocht.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op dat moment op de website, ongeacht of aanmelder deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een cursus op basis van een mailing of folder gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende mailing of folder
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 4. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden

 1. Het volledige cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus op Deviaa’s bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval is, dan behoudt Deviaa zich het recht voor de deelname aan de training te weigeren, waarbij de betalingsverplichting onverminderd gehandhaafd blijft.

Artikel 5 – Standaard annuleringsvoorwaarden

Algemeen

 1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per post of per email of info@deviaa.nl.

Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de training

 1. Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 2. In overleg met en na toestemming van Deviaa kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor annuleringsvoorwaarden komen te vervallen.
 3. Binnen één jaar kan dezelfde cursus door dezelfde persoon voor het dan geldende cursusbedrag minus de betaalde 20% worden gevolgd.

Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de training

 1. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de training is het volledige trainingsgeld verschuldigd.
 2. Het trainingsgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.
 3. In overleg met en na toestemming van Deviaa kan het mogelijk zijn om zich door een ander te laten vertegenwoordigen.

Annulering na aanvang van de training

 1. Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de training van start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze meer mogelijk en dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

Verplaatsing of Annulering van een ‘in company’ training

 1. Een cursusdagdeel kan tot 3 weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum of geannuleerd worden.
 2. Bij verplaatsing of annulering korter dan 3 weken – en langer dan 1 week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij verplaatsing of annulering binnen 1 week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. De factuur wordt na inschrijving per email naar de aanmelder gezonden
 2. De factuur wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training voldaan.
 3. Indien de aanmelder niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De aanmelder is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de aanmelder niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Deviaa voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zij begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Deviaa is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Deviaa of de annulering van de overeenkomst door Deviaa, tenzij aan Deviaa opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Deviaa op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Deviaa voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deviaa is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 9 – Vervanging docent of trainer

 1. Deviaa is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 10 – Online cursus of training

 1. Een inschrijving voor een online cursus van Deviaa verloopt via de daarvoor bestemde site (https://deviaa.skillba.com/). 
 2. Vermelde prijzen zijn altijd prijzen inclusief BTW.
 3. Bij aanmelding voor een cursus op basis van een mailing of folder, gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende mailing of folder.
 4. Wanneer de cursus betaald is, ontvangt de deelnemer de cursusmaterialen per e-mail.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Na aanschaf en betaling van de online cursus of training is het niet mogelijk om de online cursus of training te annuleren.
 7. De bij artikel 7 vermelde aansprakelijkheid is ook van toepassing op de online cursus of training van Deviaa.

Paragraaf 2 - Hulpverleningsgesprekken

Artikel 1 – Aanmeldingen

 1. De gesprekken vinden altijd plaats volgens afspraak. De afspraak wordt rechtstreeks met de cliënt gemaakt, persoonlijk, en kan ook alleen door de cliënt zelf geannuleerd worden.
 2. Cliënten krijgen tijdens de intake de algemene cliëntvoorwaarden aangeboden.
 3. Door voorzetting van het contact na de eerste kennismaking geeft de cliënt aan de algemene cliëntvoorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.
 4. Wijzingen van deze algemene cliëntvoorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.

ArtikeI 2 – Intake, behandeling en evaluatie

 1. Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een persoonlijk (intake)gesprek.
 2. Tijdens het (intake) gesprek wordt, samen met de cliënt, de hulpvraag in kaart gebracht en wordt de cliënt gevraagd enkele psychologische vragenlijsten in te vullen.
 3. Tijdens het tweede gesprek krijgt de cliënt een advies ten aanzien van de mogelijkheden voor begeleiding/therapeutische behandeling, met een voorstel voor behandeling.
 4. In overleg met de cliënt wordt dan besloten wat het vervolg zal zijn: begeleiding/ therapeutische behandeling, verwijzing, of geen vervolg.
 5. Bij ‘geen vervolg’ wordt de cliënt een advies gegeven voor een ander passend hulpverleningstraject.
 6. Indien de cliënt begeleiding en/of therapeutische behandeling wenst zal er, samen met de cliënt, een behandelplan opgesteld worden, waarin beknopt de doelstellingen en werkwijze beschreven worden.
 7. Gedurende de behandeling worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en, indien nodig, kan het behandelplan tussentijds bijgesteld worden. Na beëindiging van de behandeling vindt een mondelinge of schriftelijke evaluatie plaats.

Artikel 3 – Cliëntplichten

 1. Van de cliënt wordt verwacht dat deze de begeleider/therapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de begeleider/therapeut sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen.
 2. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de begeleider/therapeut meewerkt en adviezen opvolgt.
 3. De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Artikel 4 – Consulten

 1. Standaard bedraagt de gesprekstijd 45 minuten (tenzij anders afgesproken); de overige 15 minuten worden besteed aan verslaglegging van het consult.
 2. De begeleider/therapeut dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Van de cliënt wordt verwacht dat deze op tijd is voor de gesprekken.
 3. Telefonische consulten en mailcontact wordt in principe in rekening gebracht wanneer de tijd die dit vraagt meer bedraagt dan 5 minuten. Het wordt aan de beoordeling van de begeleider/therapeut overgelaten of telefonisch en mailcontact of en hoe in rekening wordt gebracht.

Artikel 5 – Annuleringen

 1. Indien cliënten een afspraak willen annuleren, dienen zij dat 24 uur van tevoren te doen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Dit wordt beoordeeld door de betreffende begeleider/therapeut.
 2. Annuleringen dienen telefonisch of per mail doorgegeven te worden. Indien de cliënt de afspraak te laat heeft afgezegd, wordt de consultprijs doorberekend.

Artikel 6 – Overleg met derden

 1. Er kan overleg met derden plaatsvinden over uw problemen indien u daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat er altijd contact met de ouders/verzorgers zal worden gezocht en in overleg informatie zal worden gedeeld.
 2. Bij oudere kinderen tot 18 jaar zal indien mogelijk eveneens de aansluiting met ouders gezocht worden. Hier dient wel de toestemming van de betreffende cliënt voor gegeven te worden.
 3. Cliënten wordt bij aanmelding verzocht schriftelijk toestemming te geven om bij aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling. Dit zal nooit buiten de cliënt om gaan; informatie wordt altijd gedeeld en teruggekoppeld.

Artikel 7 – Bereikbaarheid

 1. De praktijk is bereikbaar via het e-mailadres: info@deviaa.nl of het gedeelde nummer dat u van uw begeleider/therapeut heeft gekregen.
 2. Bij afwezigheid kunt u een bericht achterlaten waarna er zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen (max. binnen 2 werkdagen, m.u.v. vakanties).
 3. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts wanneer u de voicemail bereikt en geen concreet contact met uw begeleider/therapeut kan krijgen.

Artikel 8 – Beëindiging

 1. Elke begeleidings- behandelingcyclus wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken.
 2. De cliënt kan te allen tijde het contact afsluiten; de begeleider/therapeut zal echter altijd wel proberen met u te bespreken wat de reden van de beëindiging is.
 3. De begeleider/therapeut heeft het recht de therapie eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht om de cliënt en de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
 4. De begeleider/therapeut heeft het recht de behandeling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt zich agressief gedraagt of onder invloed is van verdovende middelen.

Artikel 9 – Tarieven

 1. Een intakegesprek bij één van de begeleiders/therapeuten van Deviaa kost € 157,50,-. Hierin is een uur gesprekstijd, het afnemen en verwerken van psychologische testen en het opstellen van het behandelplan meegerekend.
 2. De consultprijs voor particulieren bedraagt € 105,-. Hierin is 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten verwerkingstijd opgenomen
 3. Het uurtarief voor organisaties (i.o.v. werkgever) wordt in overleg vastgesteld.
 4. Deviaa is aangesloten bij de NFG, de CVPPP en de NVO. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten mogelijk (deels) vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
 5. Deviaa beveelt u aan dit van te voren te checken en is niet verantwoordelijk voor kosten die cliënt al dan niet maakt door de gemaakte afspraken tussen cliënt en zorg verzekeraar.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

 1. Deviaa brengt de consulten bij u in rekening door middel van een (digitale) factuur. U dient deze binnen twee weken te betalen op IBAN NR: NL62 RABO 0159 3872 05 t.n.v. Deviaa
 2. U kunt de rekening daarna indienen bij uw verzekering. Cliënten zijn dus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekeningen van de consulten.

Artikel 11 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De begeleider/therapeut legt een dossier aan met persoonsgegevens, het behandelplan en werkaantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling plus een korte samenvatting van de consulten. De cliënt heeft altijd het recht om dit dossier in te zien.
 2. De begeleider/therapeut heeft het recht om de werkaantekeningen niet te overleggen. De cliënt kan tussentijds ook een afschrift krijgen van het dossier.
 3. Aan het einde van uw behandeling krijgt de cliënt het behandelplan met een korte samenvatting en conclusie naar aanleiding van de hulpverleningsperiode mee. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier nog 20 jaar bewaard. Hierna wordt het dossier vernietigd.
 4. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden zonder de expliciete schriftelijke toestemming aan betreffende persoon/instantie, vanwege het beroepsgeheim. Inzage in het dossier door derden, en overleg met derden, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt en met expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 12 – Klachten

 1. We doen bij Deviaa onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Deviaa, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure of u wenden tot de AKJ (Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg)* of de Geschillencommissie.
 2. Elk bericht dat u aan Deviaa stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Deviaa, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Deviaa genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.
 3. Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Deviaa kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.
 4. U kunt uw klacht bij iedere medewerker van Deviaa en bij de directeur Zorg neerleggen. Deviaa heeft een interne klachtenfunctionaris aangewezen om u te helpen bij het bepalen van uw klacht en het indienen hiervan. In sommige gevallen wilt u de klacht niet intern neerleggen of is dit gezien de aard van de klacht niet goed mogelijk. Het is dan goed om te weten dat u op elk moment in de klachtenprocedure ervoor kunt kiezen om uw klacht in te dienen bij de externe geschilleninstantie waar Deviaa bij is aangesloten. Contactgegevens van zowel de interne klachtenfunctionaris als de externe geschilleninstantie zijn onderaan dit klachtenreglement te vinden.
 5. Zodra een klacht is binnengekomen zal er een poging gedaan worden om via een gesprek tussen partijen tot een oplossing te komen. Bij Deviaa gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Wij stellen het daarom erg op prijs wanneer u in de eerste instantie probeert om de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure. Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor interne kwaliteitsdoeleinden.
 6. Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er een schriftelijke klacht worden ingediend via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen, er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten. Alle partijen kunnen er hierbij voor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een derde.
 7. De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. De klachtenfunctionaris kan een beoordeling geven en namens Deviaa een standpunt innemen, hij kan echter niet een bindende uitspraak geven op de klacht. De beslistermijn voor deze stap is op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg vastgesteld op maximaal zes weken. Deviaa stelt u schriftelijk op de hoogte wanneer wij van mening zijn dat er meer tijd nodig is voor de behandeling van uw klacht. In dat geval kan de termijn met maximaal vier weken verlengd worden. Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.
 8. Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe geschilleninstantie. Deze instantie zal dan een uitspraak doen en een advies geven voor de oplossing van de klacht. De procedure bij de externe klachtencommissie houdt in dat uw klacht schriftelijk naar de commissie wordt toegestuurd. De klachtencommissie zal vervolgens zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om de klacht toe te lichten, en zal waar nodig om extra informatie verzoeken. Het toelichten kan schriftelijk, maar ook mondeling worden gedaan. Na alle partijen de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden, zal de klachtencommissie binnen een termijn van twee tot maximaal zes maanden een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en haar oordeel over eventuele oplossingen. Op het moment dat de klachtencommissie meer tijd nodig heeft dan deze termijn, zal zij alle partijen schriftelijk mededeling doen van de nieuwe termijn. De uitspraken van de geschilleninstantie zijn bindend, Deviaa zal zich aan de uitspraak moeten houden. Naast het bindend advies heeft de geschilleninstantie ook de mogelijkheid om een boete op te leggen tot maximaal € 25.000,00.
 9. Afhankelijk van de uitspraak van de klachtencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door te zetten, zal Deviaa met u op zoek gaan naar een interne oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal Deviaa hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.
 10. Interne klachtenfunctionaris is Jan Teerds, klachtenfuntionaris@deviaa.nl. Gegevens van de externe klachtencommissie Klachtenportaalzorg, info@klachtenportaalzorg.nl.
 11. Wij stellen het erg op prijs wanneer u met een klacht zich tot Deviaa wend en probeert met Deviaa de klacht op te lossen. Echter staat het een cliënt ten allen tijde vrij om zich met een klacht te wenden tot de vertrouwenspersoon van het AKJ* (Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg), te bereiken via 088 555 1000 of via https://jeugdstem.nl/contact of de Geschillencommissie.
 12. Deviaa werkt volgens de beroepscode bij het NVO en van de NFG, zoals u deze kunt vinden op de volgende websites: nvo.nl en www.de-nfg.nl.

  *De AKJ is een onafhankelijke vertrouwenspersoon van de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten