Rechten en plichten

Wanneer je aangemeld bent bij Deviaa, is het van belang dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten.

Klachten

Indien de cliënt (op wat voor wijze ook) klachten heeft over de behandeling, wordt het zeer op prijs gesteld als de cliënt dat rechtstreeks bespreekt met de begeleider/therapeut. Dit komt vrijwel altijd ten goede aan de behandeling en daarnaast is het leerzaam voor de begeleider/therapeut.

In het geval dat de cliënt en begeleider/therapeut er samen niet uit komen, kan een derde (bv. een onafhankelijk begeleider/therapeut) gevraagd worden om te bemiddelen en tot een mogelijke oplossing te komen. Indien cliënt en begeleider/therapeut er dan ook niet uit komen, is er een klachtenregeling. Deviaa heeft een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@deviaa.nl. Ook Deviaa  aangesloten bij KlachtenportaalZorg. De klachtenprocedure kunt u vinden via https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/ Deviaa werkt volgens de beroepscode van de NVO en van de NFG, zoals u deze kunt vinden op de volgende websites: nvo.nl en www.de-nfg.nl

Annuleringen

Indien cliënten een afspraak willen annuleren, dienen zij dat 24 uur van tevoren te doen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Dit wordt beoordeeld door de betreffende secretaresse.

Annuleringen dienen telefonisch of per mail doorgegeven te worden. Indien de cliënt de afspraak te laat heeft afgezegd, wordt de consultprijs doorberekend.

Cliënten rechten

Persoonsgegevens
De begeleider/therapeut legt een dossier aan met persoonsgegevens, het behandelplan en werkaantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling, plus een korte samenvatting van de consulten. De cliënt heeft altijd het recht om dit dossier in te zien.

De begeleider/therapeut heeft het recht om de werkaantekeningen niet te overleggen. De cliënt kan tussentijds ook een afschrift krijgen van het dossier.

Aan het einde van uw behandeling krijgt de cliënt het behandelplan met een korte samenvatting en conclusie naar aanleiding van de hulpverleningsperiode mee. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier nog 20 jaar bewaard. Hierna wordt het dossier vernietigd.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden zonder de expliciete schriftelijke toestemming aan betreffende persoon/instantie, vanwege het beroepsgeheim. Inzage in het dossier door derden, en overleg met derden, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt en met expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt.

Overleg met derden

Er kan overleg met derden plaatsvinden over uw problemen indien u daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat er altijd contact met de ouders/verzorgers zal worden gezocht en in overleg informatie zal worden gedeeld.

Bij oudere kinderen tot 18 jaar zal, indien mogelijk, eveneens de aansluiting met ouders gezocht worden. Hier dient wel de toestemming van de betreffende cliënt voor gegeven te worden.

Cliënten wordt bij aanmelding verzocht schriftelijk toestemming te geven om bij aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling. Dit zal nooit buiten de cliënt om gaan; informatie wordt altijd gedeeld en teruggekoppeld.

Clientenplichten

Van de cliënt wordt verwacht dat deze de begeleider/therapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de begeleider/therapeut sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen.

Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de begeleider/therapeut meewerkt en adviezen opvolgt.

De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Consulten

Standaard bedraagt de gesprekstijd 45 minuten (tenzij anders afgesproken); de overige 15 minuten worden besteed aan verslaglegging van het consult.

De begeleider/therapeut dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Van de cliënt wordt verwacht dat deze op tijd is voor de gesprekken.

Telefonische consulten en mailcontact wordt in principe in rekening gebracht wanneer de tijd die dit vraagt meer bedraagt dan 5 minuten. Het wordt aan de beoordeling van de begeleider/therapeut overgelaten of telefonisch en mailcontact of en hoe in rekening wordt gebracht.

Scroll naar boven